Premium pool og pooltag fra en betroet leverandør

Pooltime
 ANMODNING OM TILBUD   BESTIL ET HJEMMEBESØG  TELEFON  EMAIL

SALGS- OG RETURNERINGSBETINGELSER

 

Generelt:
Disse salgs- og returbetingelser gælder for alle tilbud, alle salg og alle leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Virksomheden må ikke indgå aftaler med mindreårige (under 18 år) uden værgens godkendelse. Registreret juridisk navn: Toth Invest Solutions AB.

 

Priser:
Alle priser er angivet i svenske kroner. Toth Invest Solutions AB’s priser kan ses af Toth Invest Solutions AB’s aktuelle prisliste eller af et konkret tilbud, som også indeholder oplysninger om leveringsomkostninger efter Toth Invest Solutions AB’s beregninger under hensyntagen til sådanne ændringer i valutakurser, told, afgifter , gebyrer mv., som kan henføres til den aftalte leverance. Prissætningen afhænger bl.a producentens pris, valutakurser og andre eksterne faktorer, og Toth Invest Solutions AB forbeholder sig ret til at ændre priser med det samme uden forudgående varsel.

 

Betaling:
Betaling skal ske senest den dato, der er angivet på fakturaen som sidste betalingsdato. Hovedreglen er, at betaling skal ske netto kontant. Toth Invest Solutions AB har ret til at kræve renter og gebyrer for manglende betaling med 2% pr. måned (24% pr. år), indtil det forfaldne beløb er betalt, i tilfælde hvor betaling sker efter forfaldsdatoen. Betalinger fra køber afregnes primært på de påløbne morarenter og faste omkostninger, derefter på gælden. Køber har ikke ret til at medregne eventuelle modkrav mod Toth Invest Solutions AB, medmindre dette er skriftligt godkendt af Toth Invest Solutions AB, og har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen med henvisning til modkrav. af enhver art. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale Toth Invest Solutions AB, som om levering var sket til aftalt tid. Toth Invest Solutions AB kan frafalde denne betingelse skriftligt. På specialbestilte pooltage, såvel som PP pool leverancer gælder kun betaling før levering. Ved mangelfuld betaling standses alle leverancer, og kunden er forpligtet til at refundere afholdte omkostninger til Toth Invest Solutions AB.

Betalinger i webshoppen varetages af Klarna, som også tilbyder ratebetaling til vores kunder. For mere information, se venligst Klarnas vilkår og betingelser på www.klarna.se.

 

Ejendomsforbehold:
Toth Invest Solutions AB forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og faste omkostninger er betalt fuldt ud.

 

Leveringsbetingelser for PP pools
PP-puljer bestilles via hjemmesiden, alternativt udfylder slutkunden bestillingsformularen. Ufuldstændige ordresedler kan afvises eller suppleres af Toth Invest Solutions AB. Ved PP-puljer skal kunden godkende ordrebekræftelsen, betale udbetalingen inden den går i produktion. Leveringstiden varierer afhængig af poolmodellen, og Toth Invest Solutions AB kan ikke kræve erstatning eller skader, der opstår på grund af forsinkelser, der opstår i forbindelse med disse. PP poolen leveres med eksternt transportfirma, såfremt vejrforholdene tillader det (vind og regn kan påvirke leveringen). Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig for yderligere omkostninger, der opstår på grund af en forsinkelse i poollevering. Omkostninger, der tilkommer i forbindelse med poolleveringen (f.eks. stationær kranbil, der ikke kan læsse af, kranbil, der ikke kan nå frem mv.) opkræves hos kunden. Eventuelle transportskader, der opstår i forbindelse med levering, skal straks efter modtagelse af levering anmeldes til transportfirmaet.

OBSERVERA: skimmer, inlopp, flexslang, lampor eller övrig pooltillbehör är ej permanent monterade från fabrik utan endast monterade för transport. Poolinstallatören ansvarar alltid för att kontrollera att dessa komponenter är hela vid ankomst og installationen av dessa utförs fackmannamässigt. Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för skador eller läckage som uppstår pga att dessa komponenter inte är hela eller felaktigt installerade. Toth Invest Solutions AB lämnar tillverkarens garanti på alla komponenter. Missfärgningar som uppstår pga att ägaren misskött poolen (för låg/hög klorhalt/pH-värde täcks ej av garantin. Vidare gäller ej garantin om skadan har uppstått genom sättningar eller rörelser av poolen eller pga att installationen ej utförts enligt våra bestämmelser som finnes i “PP-Pool Installationshandbok”. Leverans av pooltak eller annan utrustning som har beställts samtidigt som poolen sker separat og Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för några dagars förskjutning av leveranser. Pumprum som levereras i samband med PP pooler är provtryckta/testade i fabriken og Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för läckage som uppstår i dessa pumprum. Poolinstallatören är ansvarig att själv koppla in, montera, borra dräneringshål i dessa pumprum.

 

Leverans:
Leverans sker från Toth Invest Solutions AB:s lager eller från tillverkarens lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial mm) framgår av Toth Invest Solutions AB:s aktuella prislista eller lämnas av Toth Invest Solutions. Leveranstiden bestäms av Toth Invest Solutions AB med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. Toth Invest Solutions AB är inte ansvarig för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans. Om en vara inte tas emot inom 3 dagar efter aviserad leverans eller felaktig adress lämnad av köparen, förbehåller sig Toth Invest Solutions AB rätten att kräva merkostnader såsom lagerhållning, transportkostnadstillägg, hanterings- og förseningsavgift per order. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart, dock senast 1 dag efter leverans reklameras till transportbolaget.

 

Fejl ved bestilling / Fortrydelsesret 14 dage:
Toth Invest Solutions AB tillämpar ångerrätt 14 dagar på lagervaror. Beställningsvaror såsom pool, pooltak, lamelltäckning, liner, pooloverdækning omfattas ej av ångerrätt. Övriga returer accepteras generellt inte. I speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats og denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av fakturabeloppet, dock minst 550 SEK. Hvororna krediteras till lägsta gällande dagspriser.
Vi overholder forbrugerkøbeloven og kunden har 3 års reklamationsret på produkter og 6 måneder på monteringsarbejde efter forbrugerserviceloven. Ved omlevering eller udbedring af fejl ved reklamation refunderes eventuelle fragtomkostninger inden for 30 dage fra den dag, vi modtog den reklamerede vare.

 

Produkt information:
Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller ændringer i brogurer og andet annoncemateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke bruges mod Toth Invest Solutions AB.
Produktändringar: Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för köparen.

 

Immaterielle rettigheder:
Alle produktleverancer sker med hensyn til hver enkelt ejers immaterielle rettigheder, og Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig for nogen form for handling fra købers side, der er i strid med disse rettigheder.

 

Ufuldstændige leverancer og reklamationer:
Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 24 timmar efter leverans skriftligen meddela Toth Invest Solutions AB om detta samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen og inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte senare hävda denna brist. Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för läckage i kopplingar, pumprum eller andra installationsrelaterade produkter då dessa kan ha rört sig under transporten. Ansvaret ligger därmed på köparen eller installatören att undersöka produkten og åtgärda felet utan Toth Invest Solutions AB:s inblandning. Toth Invest Solutions AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans ska ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från Toth Invest Solutions AB innebär att Toth Invest Solutions AB friskrivs från alla förpliktelser. Om Toth Invest Solutions AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad og risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till Toth Invest Solutions AB i originalförpackning. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att mottaga den enligt uppgift defekta delen. Såvida Toth Invest Solutions AB har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om Toth Invest Solutions AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura på utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer Toth Invest Solutions AB att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Hvoran ersätts med motsvarande vara og i motsvarande antal som mottagits i retur.

 

Ansvarsbegrænsning:
Erstatningskrav mod Toth Invest Solutions AB kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt. Toth Invest Solutions AB’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig for produktionsstop, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab. Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig for forsinkelser eller mangler, der kan henføres til hjælpeforanstaltninger, udskiftninger eller forsøg på at gøre det. Toth Invest Solutions AB er ikke ansvarlig, hvis følgende forhold forhindrer købet i at blive opfyldt eller gør implementeringen urimelig vanskelig; konflikt på arbejdsmarkedet eller andre forhold uden for parternes kontrol, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, manglende transportmidler, generel mangel på varer, brændstofrestriktioner og utilstrækkelige eller forsinkede leverancer fra underleverandører, som kan henføres til nogen af ​​de i dette punkt nævnte forhold eller andre forhold, som væsentligt forhindrer Toth Invest Solutions AB i at opfylde sin del af aftalen. Omstændigheder efter det foregående punkt, der er indtruffet før tilbuddets bekendtgørelse eller aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt forholdenes indflydelse på aftalens opfyldelse ikke på det tidspunkt kunne forudses.

 

Produktansvar:
I det omfang intet andet er fastsat i svensk lovgivning efter regler om produktansvar, der ikke kan fraviges, gælder følgende begrænsninger: Toth Invest Solutions AB er kun ansvarlig for skader forårsaget af et produkt leveret fra Toth Invest Solutions AB i det omfang, det kan bevises, at skaden er opstået på grund af en mangel eller forsømmelighed i forbindelse med denne vare, på trods af at varen er monteret af en fagmand i henhold til Toth Invest Solutions AB’s installationsmanual.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser: Toth Invest Solutions AB har ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser vedrørende aftalen til tredjemand.

 

Fortrolighedspolitik:
Virksomheden behandler personoplysninger fortroligt og følger Handelsbankens privatlivspolitik.

 

Tvister:
Tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af disse vilkår og relaterede betingelser skal afgøres af voldgiftsdommere i henhold til lov (1929:145) om voldgiftsmænd. Voldgift skal finde sted i Malmø. En part kan dog anlægge sag ved almindelig domstol med henblik på inddrivelse af et omtvistet krav. Herved kan omtvistede modkrav ikke påberåbes som modregning, men sådanne modkrav skal prøves ved voldgift.

0
  0
  Din indkøbskurv
  Din vogn er tomTilbage til butikken
   Beräkna frakt
   Verkställ rabattkod
   Tillgängliga rabattkoder
   test_tabort kr rabatt
   Otillgänglig rabattkod
   blckfrdy kr rabatt Black Friday erbjudande
   blwk15 Få 15% rabatt Black week erbjudande 15% rabatt
   halloween Få 0% rabatt
   prfr05 Få 5% rabatt
   prfr3 Få 3% rabatt